خدمات

نظرات و پیشنهادات

لطفا تا اطلاعات ثانویه نظرات و پیشنهاداتان را از قسمت ارتباط با ما بصورت پیام بفرستید با تشکر.

1.مزایای فورج سرد

سیلان فلزي ناشي از فورج سرد موجب بهبود دوام و استحکام قطعه ميگردد . مقدار ضايعات مواد در اين فرايند حداقل مي باشد. اين عدد در قطعات سوراخدار بطور متوسط %15 وزن مواد مصرفي است كه موجب كاهش هزينه توليد ميگردد. با توجه به امكان توليد انبوه اين فرايند، دقتهاي بالا در حجم انبوه توليد قابل استحصال است . پس از فورج سرد سختي و خواص مكانيكي قطعه بهبود خواهد يافت بنابراين مواد با گريدهاي پايين مي توانند در موارد مشابه استفاده گردند ( استفاده از مواد كم آلياژتر )و در بعضی موارد منجر به حذف فرایند سختکاری گردد. از آنجا كه كليه مراحل عمليات در دماي محیط انجام ميگيرند، كيفيت سطح بسيار مرغوبتري بدون اكسيداسيون و دكربوراسيون حاصل ميگردد . تعداد مراحل و زمان توليد در مقايسه با فرايندهاي ديگر بشدت كاهش مييابد .